Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Veel gestelde vragen rondom faillissementen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen rondom faillissementen, insolventie, schuldsanering en de antwoorden.

Vraag 1:
Wanneer word je failliet verklaard?
Antwoord:
In Nederland wordt een faillissement uitgesproken indien de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Kort gezegd: er worden tenminste twee schulden onbetaald gelaten. Een schuldeiser kan het faillissement van de privépersoon of rechtspersoon bij de rechtbank aanvragen. De schuldenaar zelf kan ook een verzoek indienen om failliet verklaard te worden.

Vraag 2:

Hoe lang duurt het voordat een verzoek tot faillietverklaring wordt behandeld?
Antwoord:
Er zijn geen vaste termijnen. In de regel wordt een eigen verzoek tot faillietverklaring binnen een week na indiening behandeld. Indien het verzoek afkomstig is van een schuldeiser dient de schuldenaar te worden opgeroepen zodat hij weet dat er een verzoek tot faillietverklaring tegen hem is ingediend. De behandeling van het verzoek tot faillietverklaring vindt dan vaak na twee of drie weken plaats. 

Vraag 3:
Wat kun je doen als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank waarbij het faillissement is uitgesproken?

Antwoord:
Indien je niet bij de behandeling van het verzoek tot faillietverklaring bent verschenen kun je verzet aantekenen bij de rechtbank. Indien je wel bent verschenen kun je in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Je dient je dan door een advocaat te laten vertegenwoordigen.

Vraag 4:
Wat gebeurt er als je failliet verklaard bent?
Antwoord:
Het faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank die een curator en een rechter-commissaris aanstelt. De failliet verliest van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn vermogen. De curator zal de vermogensbestanddelen verkopen en de opbrengst verdelen volgens de wettelijke regels. Op het adres van de failliet komt een postblokkade. De poststukken worden doorgestuurd naar het kantoor van de curator.

Vraag 5:
Welke taken en bevoegdheden heeft de curator?
Antwoord:
De curator heeft tot taak de activa van de failliet zo goed mogelijk te verkopen en de opbrengst op juiste wijze onder de crediteuren te verdelen op de wettelijk voorgeschreven wijze. De curator wordt betaald uit de opbrengst van de activa. De curator verricht zijn taak in de eerste plaats ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De failliet kan besluiten zijn belangen te laten behartigen door zelf een advocaat of adviseur in te schakelen. De curator staat onder toezicht van de rechter-commissaris die door de rechtbank in het faillissement is benoemd. Voor veel handelingen, zoals de verkoop van activa of het starten van procedures, zal de curator eerst toestemming moeten verkrijgen van de rechter-commissaris.

De curator zal niet alleen de activa verkopen, maar ook onderzoek doen naar rechtshandelingen die zich vóór de faillissementsuitspraak hebben voorgedaan en in geval het een rechtspersoon betreft naar mogelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement.

Vraag 6:
Wat voor plichten heb ik als failliet?
Antwoord:
De failliet heeft verschillende voorgeschreven verplichtingen, waaronder een inlichtingenplicht aan de curator. Wanneer de failliet onvoldoende meewerkt kan er een verhoor op de rechtbank plaatsvinden ten overstaan van de rechter-commissaris of kan het zijn dat de failliet zijn woonplaats niet meer mag verlaten, hij zijn paspoort moet inleveren. Indien men zich niet aan deze verplichtingen houdt kan men gegijzeld worden.

Vraag 7:
Hoe kan ik de voortgang van het faillissement volgen?
Antwoord:
De uitspraak van het faillissement wordt door de rechtbank gepubliceerd. Op de website www.rechtspraak.nl is het insolventieregister te vinden waarop de curator faillissementsverslagen van alleen rechtspersonen zal publiceren. Het eerste verslag wordt na een maand gepubliceerd waarna er om de drie of zes maanden een vervolg verslag wordt gepubliceerd. Van privépersonen kan het verslag bij de rechtbank worden opgevraagd die het faillissement heeft uitgesproken.

Vraag 8:
Hoe lang duurt een faillissement?
Antwoord:
Ieder faillissement is verschillend. Het faillissement duurt in de praktijk ten minste 12 maanden. Indien er geprocedeerd moet worden in het faillissement, kan het faillissement wel langer duren. Uiteindelijk eindigt het faillissement in het algemeen door opheffing bij gebrek aan baten dan wel door een (gedeeltelijke) betaling van de schuldeisers en wordt de rechtspersoon opgeheven.

Vraag 9:
Kan ik een regeling treffen met mijn schuldeisers?
Antwoord:
Zowel vóór het faillissement als tijdens het faillissement kan de schuldenaar een crediteurenakkoord aanbieden waarbij de schuldeisers een percentage van hun vordering betaald krijgen. Gedurende het faillissement wordt een crediteurenakkoord behandeld op de verificatievergadering. Over dit akkoord moet door de schuldeisers gestemd worden. Dit akkoord wordt aan de rechtbank voorgelegd die dit al dan niet zal goedkeuren.

Vraag 10:
Hoe kan een werknemer achterstallig loon van zijn failliete werkgever innen?
Antwoord:
De bedrijfsvereniging neemt de salarisverplichtingen over vanaf de faillissementsdatum. En een deel van achterstallig salaris, waaronder overuren en niet genoten vakantiedagen. De curator zorgt ervoor dat de bedrijfsvereniging in contact wordt gebracht met de werknemers. De werknemers worden met toestemming van de rechter-commissaris door de curator ontslagen waarbij de curator in de regel een opzegtermijn in acht neemt van 4 tot 6 weken. Na die tijd eindigt de arbeidsovereenkomst. Ontslagbeschermingsregels zijn in faillissement niet van toepassing.

Vraag 11:
Welke belangrijke tip kan aan een bestuurder van een vennootschap worden gegeven bij een dreigend faillissement?
Antwoord:
Belangrijk is dat er een deugdelijke administratie is gevoerd en kan worden verstrekt aan de curator. Daarnaast is belangrijk dat de jaarrekeningen tijdig bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Indien hieraan niet is voldaan heeft de bestuurder van de vennootschap zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur en kan hij aansprakelijk worden gehouden voor alle schulden in het faillissement.

Indien de belastingschulden en premies niet kunnen worden betaald dient daar tijdig melding van te worden gedaan bij de desbetreffende instanties, bij gebreke waarvan de bestuurder in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor het onbetaald laten van die schulden door de vennootschap.

Vraag 12:
Is er een speciale regeling voor een privépersoon die failliet dreigt te gaan?
Antwoord:
Ja, de schuldenaar kan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet biedt aan natuurlijke personen en eigenaren van eenmanszaken de mogelijkheid om hun schulden binnen een periode van drie jaar te saneren. Gedurende die tijd moet de schuldenaar proberen zoveel mogelijk inkomen te verwerven en indien dat niet lukt dient de schuldenaar te solliciteren. Daarnaast worden de bezittingen van de schuldenaar verkocht behalve de normale huisraad. Gedurende die drie jaar dient de schuldenaar te leven op bijstandsniveau. Voorwaarde om te worden toegelaten tot de regeling is dat schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat er geen nieuwe schulden ontstaan gedurende de schuldsaneringsregeling. De schuldsanering wordt uitgesproken door de rechtbank die een bewindvoerder en een rechter-commissaris benoemt.