Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Zorghuys Lunteren B.V.

h.o.d.n. Q Moving

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 17/337
Faillissement uitgesproken op: 22 augustus 2017
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr E.G.M. van Ewijk

  Verslag 1 d.d. 26 september 2017 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 8 maart 2018 (in pdf)