Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Vloeren Imperium B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/263
Faillissement uitgesproken op: 10 mei 2016
Rechter-commissaris: mr P.P.M. van der Burgt

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d.  13 juni 2016 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 1 december 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 15 juni 2017 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 14 december 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 18 juli 2018 (in pdf)