Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Van den Broek Logistics Services B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/372
Faillissement uitgesproken op: 19 juli 2016
Rechter-commissaris: mr S.J.O de Vries

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 15 augustus 2016 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 13 februari 2017 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 27 juli 2017 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 1 maart 2018 (in pdf)