Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Van Beek Catering B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 14/688
Faillissement uitgesproken op: 2 september 2014
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 7 oktober 2014 (in pdf)

   Verslag 2 d.d. 14 juli 2015 (in pdf)

   Verslag 3 d.d. 20 oktober 2015 (in pdf)

   Verslag 4 d.d. 7 april 2016 (in pdf)

   Verslag 5 d.d. 1 november 2016 (in pdf)

   Verslag 6 d.d. 20 april 2017 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 4 oktober 2017 (in pdf)