Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Van Valderen Eurotrade B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 10/571
Faillissement uitgesproken op: 27 juli 2010
Rechter-commissaris: mr M.G.A. Poelman

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 26 augustus 2010 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 14 februari 2011 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 28 juli 2011 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 31 januari 2012 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 30 juli 2012 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 1 februari 2013 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 31 juli 2013 (in pdf)

  Verslag 8 d.d. 29 januari 2014 (in pdf)

  Verslag 9 d.d. 23 juli 2014 (in pdf)

  Verslag 10 d.d. 3 maart 2015 (in pdf)

  Verslag 11 d.d. 12 oktober 2015 (in pdf)