Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Tijl Uilenspiegel Den Bosch B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/396
Faillissement uitgesproken op: 9 juni 2015
Rechter-commissaris: mr. L.G.J.M. van Ekert

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 9 juli 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 28 januari 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 22 juli 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 9 januari 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 10 juli 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 16 februari 2018 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 19 september 2018 (in pdf)