Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Tapijtkoning V.O.F.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 14/873
Faillissement uitgesproken op: 5 november 2014
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 11 december 2014 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 21 juli 2015 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 12 januari 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 16 juni 2016 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 9 december 2016 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 14 juni 2017 (in pdf)