Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Sperry Management B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 14/787
Faillissement uitgesproken op: 14 oktober 2014
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 13 november 2014 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 2 juli 2015 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 1 december 2015 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 3 mei 2016 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 22 december 2016 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 13 juli 2017 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 21 november 2017 (in pdf)

  Verslag 8 d.d. 16 mei 2018 (in pdf)