Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Schoonmaakservice MAPO B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F.01/18/201
Faillissement uitgesproken op: 20 juli 2018 
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr W.M. Welage 

  Verslag 1 d.d. 6 september 2018 (in pdf)