Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Office Savers B.V.

Office Savers B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/357
Faillissement uitgesproken op: 12 mei 2015
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 8 juli 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 28 december 2015 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 17 juni 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 1 december 2016 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 12 juni 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 5 december 2017 (in pdf)