Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Montagebedrijf Midden-Brabant B.V.

Montagebedrijf Midden-Brabant B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/413
Faillissement uitgesproken op: 16 juni 2015
Rechter-commissaris: mr. L.G.J.M. van Ekert

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 17 juli 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 27 januari 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 20 juli 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 10 januari 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 19 juli 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 8 februari 2018 (in pdf)