Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

MGL B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/82
Faillissement uitgesproken op: 27 januari 2015
Rechter-commissaris: mr. C. Schollen-den Besten

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 3 maart 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 9 september 2015 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 2 februari 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 3 augustus 2016 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 31 januari 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 27 juli 2017 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 28 februari 2018 (in pdf)