Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Lieshout-Boom B.V.

Van Lieshout-van den Boom Beheer B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/769
Faillissement uitgesproken op: 22 december 2015
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mevrouw mr J.M.M. Roefs

  Verslag 1 d.d. 22 januari 2016 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 19 juli 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 2 januari 2017 (in pdf)