Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Het Koffiehuys B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/343
Faillissement uitgesproken op: 28 juni 2016
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr E.G.M. van Ewijk

  Verslag 1 d.d. 3 augustus 2016 (in pdf)

HKH Holding B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/546
Faillissement uitgesproken op: 15 november 2016
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr E.G.M. van Ewijk

  Verslag 1 d.d. 15 december 2016 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 29 juni 2017 (in pdf)