Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Klein Lombardje B.V.

Klein Lombardje 2 B.V. h.o.d.n. Cobra Mode

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/308
Faillissement uitgesproken op: 14 juli 2015
Rechter-commissaris: mr. S.J.O. de Vries

Curator:

mr. S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 13 augustus 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 26 januari 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 1 augustus 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 1 februari 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 16 augustus 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 22 februari 2018 (in pdf)