Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Excellent Verspreidingen B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 17/259
Faillissement uitgesproken op: 11 juli 2017
Rechter-commissaris: mr I. Boekhorst

Curator:

mr J.M.M. Roefs

  Verslag 1 d.d. 10 augustus 2017 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 2 februari 2018 (in pdf) 

  Verslag 3 d.d. 8 augustus 2018 (in pdf)