Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

European Movers B.V.

European Movers B.V. h.o.d.n. Jenf Transport en Logistiek

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/641
Faillissement uitgesproken op: 20 oktober 2015
Rechter-commissaris: mr L.G.J.M. van Ekert

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 18 november 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 2 mei 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 22 december 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 19 juli 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 20 november 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 24 mei 2018 (in pdf)