Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Dalqo International Trading B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/436
Faillissement uitgesproken op: 23 juni 2015
Rechter-commissaris: mr. L.G.J.M. van Ekert

Curator:

mr. W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 23 juli 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 22 januari 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 30 juni 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 11 januari 2017 (in pdf)