Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Dakfocus B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 18/97
Faillissement uitgesproken op: 10 april 2018 
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr W.M. Welage 

  Verslag 1 d.d. 30 mei 2018 (in pdf) 

 

Dakfocus Nederland B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 18/111
Faillissement uitgesproken op: 19 april 2018 
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr W.M. Welage 
  Verslag 1 d.d. 12 juli 2018 (in pdf)

 

Lunenborg Holding B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 18/178
Faillissement uitgesproken op: 19 juni 2018 
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr W.M. Welage 
  Verslag 1 d.d. 8 augustus 2018 (in pdf)