Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

CombiRail B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 10/15/283
Faillissement uitgesproken op: 7 april 2015
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 8 mei 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 26 januari 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 2 mei 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 21 december 2016 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 9 mei 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 16 november 2017 (in pdf)

  R.H. Beheer B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/533
Faillissement uitgesproken op: 8 november 2016
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr S.M.P. Jacobs
  Verslag 1 d.d. 19 december 2016 (in pdf)