Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Cadmatch B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F01/17/111
Faillissement uitgesproken op: 21 maart 2017
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr E.G.M. van Ewijk

  Verslag 1 d.d. 20 april 2017 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 21 november 2017 (in pdf) 

  Verslag 3 d.d. 25 april 2018 (in pdf)