Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Broeslee I B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 13/481
Faillissement uitgesproken op: 21 mei 2013
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr E.G.M. van Ewijk

  Verslag 1 d.d. 14 augustus 2013 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 7 februari 2014 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 5 juni 2014 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 20 april 2015 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 9 december 2015 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 16 juni 2016 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 17 november 2016 (in pdf)

  Verslag 8 d.d. 3 juli 2016 (in pdf)

  Verslag 9 d.d. 20 november 2017 (in pdf)

  Verslag 10 d.d. 2 mei 2018 (in pdf)