Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Bernheze Transport Service B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/301
Faillissement uitgesproken op: 7 juni 2016
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 7 juli 2016 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 19 december 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 4 juli 2017 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 8 januari 2018 (in pdf)