Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Beaco B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/748
Faillissement uitgesproken op: 5 december 2015
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 14 januari 2016  (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 30 juni 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 12 januari 2017 (in pdf)