Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

BPRgroep B.V.

h.o.d.n. BPR Retail en BPR Vastgoed

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Faillissementsnummer: C/02/18/217 F
Faillissement uitgesproken op: 14 augustus 2018
Rechter-commissaris: mr M.D.E. Leppens

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

 Verslag 1 d.d. 25 september 2018 (in pdf)   

BPR Projectmanagement B.V. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Faillissementsnummer: C/02/18/218 F
Faillissement uitgesproken op: 14 augustus 2018
Rechter-commissaris: mr M.D.E. Leppens

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

 Verslag 1 d.d. 25 september 2018 (in pdf)  

BPR Realisatie B.V. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Faillissementsnummer: C/02/18/219 F
Faillissement uitgesproken op: 14 augustus 2018
Rechter-commissaris: mr M.D.E. Leppens

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

 Verslag 1 d.d. 25 september 2018 (in pdf)  

BPR Onderhoud B.V.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Faillissementsnummer: C/02/18/220 F
Faillissement uitgesproken op: 14 augustus 2018
Rechter-commissaris: mr M.D.E. Leppens

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 25 september 2018 (in pdf) 

 BPR Design B.V.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Faillissementsnummer: C/02/18/249 F
Faillissement uitgesproken op: 4 september 2018
Rechter-commissaris: mr M.D.E. Leppens

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 10 oktober 2018 (in pdf)