Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

BNS Telecom Installaties B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/182
Faillissement uitgesproken op: 5 april 2016
Rechter-commissaris: mw mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr S.M.P. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 3 mei 2016 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 22 december 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 22 mei 2017 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 16 november 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 24 mei 2018 (in pdf)