Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Anagear B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/272
Faillissement uitgesproken op: 31 maart 2015
Rechter-commissaris: mr S.J.O. de Vries

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 9 juli 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 20 oktober 2015 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 31 maart 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 17 oktober 2016 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 29 maart 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 10 oktober 2017 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 18 april 2018 (in pdf)