Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Accent deco & expo B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/448
Faillissement uitgesproken op: 6 september 2016
Rechter-commissaris: mr P.P.M. van der Burgt

Curator:

mr E.G.M. van Ewijk

  Verslag 1 d.d. 5 oktober 2016 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 27 maart 2017 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 28 september 2017 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 18 april 2018 (in pdf)