Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

AMH B.V.

h.o.d.n. Asbestverwijderings- en Milieutechniek Horyon

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/549
Faillissement uitgesproken op: 18 augustus 2015
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr S.P.M. Jacobs

  Verslag 1 d.d. 5 oktober 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 15 maart 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 30 augustus 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 29 maart 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 14 september 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 5 maart 2018 (in pdf)