Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

ABC Uden B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 16/358
Faillissement uitgesproken op: 12 juli 2016
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr E.G.M. van Ewijk

  Verslag 1 d.d. 10 augustus 2016 (in pdf)  

  Verslag 2 d.d. 2 maart 2017 (in pdf)  

  Verslag 3 d.d. 14 augustus 2017 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 8 februari 2018 (in pdf)