Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

A&A Transport B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/232
Faillissement uitgesproken op: 24 maart 2015
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 7 mei 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 19 oktober 2015 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 5 april 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 17 oktober 2016 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 28 maart 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 23 oktober 2017 (in pdf)

  Verslag 7 d.d. 7 juni 2018 (in pdf)