Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Ontslagrecht werknemer / ambtenaar

Het ontslagrecht in Nederland bevat een gesloten stelsel van regels met betrekking tot de wijze waarop arbeidsovereenkomsten en aanstellingen kunnen worden beëindigd. De positie van werknemers en ambtenaren is in het ontslagrecht sterk verankerd als tegenwicht voor de economische zwakkere positie waarin zij vaak verkeren.

Door de invoering van de huidige WWZ (Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015) heeft de overheid het ontslagrecht voor werknemers sneller, eerlijker, minder kostbaar en (met name) eenvoudiger willen maken. De vraag is of dit helemaal gelukt is de meeste werknemers en werkgevers nog in het duister tasten als het gaat van hun rechten en plichten rondom de WWZ en alle gevolgen daarvan.

Enkele van de meest voorkomende redenen van ontslag voor werknemers in het bedrijfsleven zijn (civiel recht: gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en CAO):

 • bedrijfseconomische en/of organisatorische redenen;
 • redenen in de persoon van de werknemer  gelegen zoals disfunctioneren, 2 jaar ziekte, regelmatig ziekteverzuim;
 • overige redenen zoals verstoorde arbeidsrelatie.

U procedeert bij het UWV,  de Kantonrechter of het Gerechtshof, of u treft met uw werkgever een beëindigingsovereenkomst. Door de invoering van de WWZ zijn de verschillende ontslagroutes meer afgebakend.

Enkele van de meest voorkomende redenen van ontslag voor ambtenaren zijn (bestuursrecht: gebaseerd op CAR\UWO-ARAR, Rechtspositieregelingen en CAO) :

 • reorganisatieontslag;
 • ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid;
 • ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;
 • (voorwaardelijk) strafontslag / disciplinair ontslag;
 • ontslag wegens overige gronden.

U procedeert voornamelijk bij de diverse bezwaarschriftenadviescommissies, de Bestuursrechter  of de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of u treft met uw werkgever een beëindigingsovereenkomst.

Onze diensten

Bij dreigend ontslag kunnen wij u tijdig adviseren over uw rechtspositie, zeker onder de huidige WWZ. Wij kunnen u terzijde staan met adviseren, met  het (al dan niet rechtstreeks) onderhandelen met uw werkgever (personeelsrecht) over een regeling en u helpen bij het opstellen van een beëindiging overeenkomst. En als dat niet lukt, wij staan u ook bij in de fase van de ontslagprocedure zelf als daarna.

Stappenplan ontslag

Stel u krijgt met een ontslagaanzegging te maken, hoe gaat u hiermee om? Schakel in een zo vroeg mogelijk stadium een van onze arbeids-/ambtenarenrechtadvocaten in (klik hier) en loop ten minste de volgende stappen door:

 1. Stel vast bij wie het initiatief tot het ontslag ligt;
 2. Stel vast wat de reden van het ontslag is;
 3. Stel uw lange termijnplan op: baanbehoud of ontslag met een regeling?
 4. Bij een ontslag met een regeling: wat moet het ontslag u opleveren:
  • Uitkering?
  • Ontslagvergoeding?
  • Outplacementbudget?
  • Opleiding/cursus volgen met het oog op de toekomst?
  • Uitdrukkelijk verval van het toepasselijke concurrentie- en/of relatiebeding?

Wilt u zich inhoudelijk inlezen in verband met het ontslag, dan verwijzen wij u graag naar een interessante website zoals: www.arbeidsrechter.nl of www.car-uwo.nl , die u van de nodige informatie kan voorzien.