Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Algemene Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van Van Ewijk Advocaten Mediators van toepassing.

Artikel 1: Van Ewijk Advocaten Mediators

1.1. Van Ewijk Advocaten Mediators (‘de Maatschap’), is een maatschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

1.2. De Maatschap bestaat uit de beroeps-vennootschappen van de mrs. Van Ewijk, De Koning, Mooren-van Weereld, Jacobs en Welage, te weten Van Ewijk Advocaten B.V., Phakom B.V. , Mesa B.V., Jaja B.V. en W. Welage B.V.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1. Een opdracht komt tot stand met de Maatschap als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2   Tevens wordt algeheel uitgesloten enige (al dan niet hoofdelijke) aansprakelijkheid van een maat van de Maatschap die de opdracht niet ingenomen, aanvaard en/of aangenomen en/of uitgevoerd heeft.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van de Maatschap, dan wel van haar vennoten (haar bestuurders inbegrepen) alsmede haar werknemers wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)- aansprakelijkheidsverzekering van de Maatschap wordt uitbetaald en dit met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de Maatschap ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2. De opdrachtgever vrijwaart de Maatschap tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Maatschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.3. Betaling van declaraties van de Maatschap dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties en die zullen worden berekend conform het Rapport BGK-Integraal 2013, zoals nader uitgedrukt in de Wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur tevens een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand en is de Maatschap gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan, zonder dat daar enige schadevergoedingsverplichting door kan ontstaan.

Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1. De keuze van een door de Maatschap in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De Maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van de Maatschap.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, geldt dat alle door haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5.3   Alle in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden sturen hun facturen rechtstreeks naar de opdrachtgever. De Maatschap heeft geen aansprakelijkheid, ook niet voor ten deze op naam van de Maatschap gestelde facturen.

Artikel 6: Tarieven

6.1. De Maatschap heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de Maatschap enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7: Diverse onderwerpen

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de hiervoor bedoelde Maatschap, de bestuurders van de besloten beroepsvennootschappen en voor de Maatschap werkzame personen.

7.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de Maatschap is Nederlands recht van toepassing.

7.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de geschillencommissie advocatuur en wel bij bindend advies.

7.4. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

7.5   De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

For the general terms & conditions (in English): click here.