Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Privacyverklaring

Van Ewijk Advocaten Mediators

Datum laatste wijziging: 28 mei 2018

Van Ewijk Advocaten Mediators (hierna: ‘Van Ewijk’) is een advocatenkantoor dat in dienst staat van particulieren, bedrijven, overheden en instellingen. Wij staan garant voor service en kwaliteit op het hoogste niveau door betrokken specialisten die doelgericht en vastberaden te werk gaan.

Persoonsgegevens

Van Ewijk is verantwoordelijk ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en gaat daar vertrouwelijk mee om. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Van Ewijk verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Van Ewijk verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Van Ewijk uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen voor de uitvoering van uw opdracht in ieder geval uw naam, geslacht, eventueel de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw functie binnen de organisatie, uw geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, en uw telefoonnummer. Eventueel worden notulen van besprekingen opgeslagen in ons (beveiligde) systeem. Ingeval er bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt aangevraagd, zijn er aanvullende gegevens van u nodig.

Grondslagen

Van Ewijk verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Van Ewijk zal uw gegevens daarnaast verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze taak van algemeen belang of op grond van een wettelijke verplichting.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens buiten onze wettelijke taken of de met u gesloten overeenkomst valt, zal Van Ewijk uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Van Ewijk verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
  • het onderhouden van contact;
  • een goede en efficiënte dienstverlening;
  • beheer van het cliëntenbestand;
  • facturering;
  • verbetering van de dienstverlening;
  • rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening;
  • nakoming van wettelijke verplichtingen.


Verstrekking aan derden

Van Ewijk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de opdracht.

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Van Ewijk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Van Ewijk zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Bewaren persoonsgegevens

Van Ewijk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken of in het kader van de wettelijke bewaarplicht.

Indien u Van Ewijk een sollicitatie toestuurt, bewaart Van Ewijk Advocaten Mediators uw gegevens vier weken wanneer er geen vervolggesprek of indiensttreding volgt. Op verzoek kan Van Ewijk uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Beveiliging persoonsgegevens

Van Ewijk vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Van Ewijk Advocaten Mediators passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Social media

De social media knoppen op de website en in onze digitale handtekening zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten

U heeft het recht om aan Van Ewijk een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Mandy de Koning (info@vanewijkadvocaten.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Ewijk, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens: zie hier

Van Ewijk Advocaten Mediators kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.